වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් අත් හිටවයි.

පරිඝනක පද්ධතියේ යාවත්කාලීන කිරීමක් හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාතේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව නතර කළ බව…