අද එළවළු ගන්නවාද ?

අද පෑලියගොඩ එළවළු තොග මිල (1kg) රාබු රු 30බණ්ඩක්කා රු 60මෑකරල් රු 100දඹල රු 120පතෝල රු…