වැස්සෙන් පස්සේ එළවලු මිල ගණන් බැලුවද ?මෙන්න අද එළවලු මිල ගණන්

(තොරතුරු සැපයුම – අසේල සම්පත්) පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අද එළවලු කිලෝවක තොග මිල සටහන් වුණේ මේ…

දෙහි ඉඟුරු ලාභයිද ? අද එළවලු මිල ගණන් මෙන්න

(තොරතුරු –අසේල සම්පත් ) දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු තොග මිල අද මේ ආකාරයට සටහන් වුණා. කැරට්…

අද එළවළු ගන්න යන්න කලින් – මිල ගණන් මෙතැනින් දැනගන්න

අද පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළුවල තොග මිල සටහන් වුණේ මේ ආකාරයට, කැරට් රු 150බෝංචි රු 200ගෝවා…

අහස අල්ලන ඉඟුරු – මාර්කට් යන්න කළින් අද එළවලු මිල හරියටම දැනගමු

අද පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු තොග මිල සඳහන්ව තිබුණේ මේ ආකාරයට, අමු මිරිස් රු 100මාලු මිරිස්…