දෙහි ගණන් ද – රාබු කමුද ?

අද පෑලියගොඩ එළවලු තොග මිල (kg1 ) පහතින් දැක්වෙනවා. දෙහි මිල රු 1000යි ඉඟුරු රු 2800…