අයහපත් කාලගුණය නිසා මිල දෙගුණ වෙයි – මෙන්න අද එළවළු සහ මාළු මිල ගණන්

සුපිරි වෙළෙඳසැල්වල අද එළවළුවල සිල්ලර මිල සටහන් වුණේ පහත ආකාරයට, ඉඟුරු රු 4290දෙහි රු 2100රාබු රු…