එළවලු පලතුරු ගන්න එළියට බහින්න කලින් හරි මිල දැනගමු

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලුවල තොග මිල සටහන් වුණේ පහත ආකාරයට, අමු මිරිස් රුපියල් 50මාලු මිරිස් රුපියල්…

අද එළවලු ගන්න පෙර ‘මෙතැනින්’ මිල ගණන් දැනගන්න

අද (06) එළවලු මිල ගණන් පහතින් දැනගත හැකියි. අද පෑලියගොඩ තොග මිල රාබු රු 30බෝංචි රු…