එළවලු, පලතුරු මිල මෙතැනින් බලාගන්න

එළවලු, පලතුරු, ධාන්‍ය,අල, ලූණු සියල්ලේම මිල මෙතැනින් බලාගන්න. නුවර මැණික්කුඹුර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තොග මිල එළවලු මිල…

එළවලු මිලේ වෙනසක් – අද එළවලු හා පලතුරු මිල ගණන් මෙන්න

අද මහනුවර, කටුගස්තොට සහ මැණික්කුඹුර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු සහ පලතුරුවල තොග මිල සටහන් වුණේ මේ ආකාරයට,…