අමිල මෙහෙය වෙනුවෙන් දෝලාවකින් රැගෙන ගිය විදුහල්පතිනිය

අතිරේක ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් නොලබා විද්‍යාලීය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නංවාලීමට කටයුතු කළ වව්නියාව පුදුකුලම ප්‍රාථමික විද්‍යලයේ විදුහල්පතිනියව විශ්‍රාමයාම…