වැට් බද්ද නිසා ඉන්ධන මිල ඉහළ යා හැකිබවට අනතුරු ඇඟවෙයි.

දැනට පවතින 15% ක් වන වැට් බද්ද 18% දක්වා ඉහළ නැංවීමට ගෙන ආ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී අද…