සමාජවාදය බිඳවැටීලා ඉවරයි – ලෙනින් ලඟ තියාගෙන ටිල්වින් කියයි

ලෝකයේ සමාජවාදී කඳවුර බිඳ වැටී අවසන් බවත්, එබැවින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටද තම දේශපාලන ව්‍යාපාරයට දවසින් දවස…