තරග පාවාදීමේ චෝදනා – උපුල් තරංග අයි.සී.සියට

ක්‍රිකට් තරග පාවාදීමේ සිදුවීමක් මුල් කර ගනිමින්, ඉන්දීය ක්‍රිකට් කළමනාකරුවකු වන යෝනි පටෙල් සහ ඔහුගේ සහයකයා…