ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව මෙරට ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල 05 පහළට

නවතම ජාත්‍යන්තර විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව මෙරට ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල පහක් සිය ස්ථාන වලින් පහළ…

ප්‍රදර්ශනය නිසා පේරාදෙණි සරසවියට හානියක් වුණේ නැහැ. උප කුලපති කියයි

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට අවුරුදු 80 ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් පසුගිය 01 වනදා එය මහජන ප්‍රදර්ශණය සඳහා විවෘත වූ…