ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව මෙරට ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල 05 පහළට

නවතම ජාත්‍යන්තර විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව මෙරට ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල පහක් සිය ස්ථාන වලින් පහළ…