යූ.ජී.සී අහෝසියි. විශ්ව විද්‍යාල ජනපති යටතට.

උසස් අධ්‍යාපනය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පත්කරන ලද විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව…