විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයට සුබ පණිවුඩයක්

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල 2018 වසරේ සිට පැවැති වැටුප් විෂමතාව සම්බන්ධයෙන් වූ ගැටලු‍ව පිළිබඳව හා ඒ…

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් ගත් දැඩි තීරණය

සිය ඉල්ලීම් ලබාදීම ප්‍රමාද කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් දැඩි කිරීමට තීරණය කළ…

විශ්වවිද්‍යාල විධායක නිලධාරීන්ගේ සංගමය ගත් තීරණය මෙන්න

අද (08) පැවැත්වෙන සාකච්ඡා මඟින් තම ගැටලු සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් නොලැබුණහොත් දැනට සිදුකරන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග…