“පාසල් දරුවන් යොදා ගෙන සජිත් කරන දේශපාලනය පිළිකුල් සහගතයි” – යුනයිටඩ් යූත් සංවිධානය

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තවමත් සිදු කරමින් යන්නේ ගැලරි දේශපාලනයක් බවත්, ඉන් ඉවත්ව වර්තමානයට ගැලපෙන…