යූනියන් බැංකුව නේපාල ධනකුවේරයෙක් යටතට.

TPG Asia VI Pte Ltd සමාගම තම සතුව තිබූ Culture Financial Holdings Ltd සමාගමේ පූර්ණ හිමිකාරීත්වය…