මානව හිමිකම් පිළිබඳ වාර්තාව ලංකාව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

බලහත්කාර අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඉල්ලා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පසුගියදා නිකුත්…

එක්සත් ජතින්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලයෙන් ”යුක්තිය” මෙහෙයුම ගැන නිවේදනයක්

එක්සත් ජතින්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම මැඩලීමේ ”යුක්තිය”…