උමා ඔයේ ටර්බයින් යන්ත්‍ර දෙකට නම් හැදුණු හැටි කියන දසුනි

ඉරාන ජනාධිපතිවරයා අතින් ඊයේ විවෘත කරපු උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මෙගාවොට් 60 බැගින් වූ විදුලි ජනන…