එක්සත් රාජධානියේ කිලෝ 317ක් බර පුද්ගලයා හදිසියේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ හේතුව

එක්සත් රාජධානියේ ජීවත් වූ බර අධිකම මිනිසා ලෙස සැලකෙන ජේසන් හෝල්ටන් පසුගිය සෙනසුරාදා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.…