මන්ත්‍රීවරු තුනක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අස් වී, රට පනින්න ලෑස්තියි

පවතින ආර්ථික අපහසුතා හේතුවෙන් තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු තිදෙනෙක් සිය ධුරවලින් ඉවත් වී විදෙස්ගත වීමට නියමිත බව,…