උද්ධික ප්‍රේමරත්නට වෙඩි තැබූ සිද්ධියේ විමර්ශන සී.අයි. ඩී. යට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්ධික ප්‍රේමරත්නගේ මෝටර් රථය ඉලක්ක කර වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…