නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විහාරමහාදේවී උද්‍යානයේ අයිතිය අතහරී.

විහාරමහා දේවි උද්‍යානය නැවත කොළඹ මහ නගර සභාවට පවරන ලෙස නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න…