ඇලස්කා කළාපයේ භූමිකම්පාවක් නිසා ඇමරිකාවට සුනාමී අවදානමක්

අමෙරිකාව ඇතුලු ඇලස්කා කළාපයේ රටවල් කිහිපයකට අදාලව සුනාමී අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනයක් නිකිත් කර තිබේ. අමෙරිකානු සුනාමි…