තුන්ප්‍රයාම ශූරතාවට ප්‍රංශයට ගිය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ හත් දෙනෙකු පලායයි

ප්‍රංශයේ පැවත්වෙන 2023 ලෝක ආරක්ෂක සේවා තුන් ප්‍රයාම ශූරතාවලියට සහභාගිවන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දස…