සතොසේ ප්‍රවාහන පාඩුව කෝටි 26 පන්නයි

ඉකුත් සිව් වසරක කාලය (2019 සිට 2022 දක්වා) තුළ සමුපකාර තොග වෙළද සංස්ථාවේ ප්‍රවාහන අංශය රුපියල්…

ප්‍රවාහන ක්ෂේස්ත්‍රය සංවර්ධනය නොකිරීම නිසා වසරකට රුපියල් බිලියන 500 ක පාඩුවක්

දුම්රිය ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය නියමිත පරිදි සංවර්ධනය නොවීම නිසා රජයට සෑම වසරකම රුපියල් බිලියන 500…