සංක්‍රාන්ති ලිංගික ක්‍රීඩිකවන්ට ක්‍රිකට් තහනම්

සංක්‍රාන්ති ලිංගික (Transgender) ක්‍රීඩිකාවන් ජාත්‍යන්තර කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟාවලි සඳහා සහභාගී වීම තහනම් කිරීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය…