දේශබන්දු කුට්ටම අනයි – පොලිස් ලොක්කන් සීසීකඩ විසිරෙයි

වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 08 දෙනෙකු, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්…