වර්ජනය කළ දුම්රිය රියදුරන්ට වැඩ වරදින ලකුණු

මෙම වර්ජනය හිතාමතාම මහජනතාව සහ රජය අපහසුතාවයට පත් කිරීමට සිදුකරන එකක් බවත් එවැන්නක් සිදුකළ අයට අනිවාර්යයෙන්ම…