දුම්රිය රියැදුරන්ගේ වර්ජනය අඛණ්ඩව

ලොකෝමොටිව් එන්ජින් රියැදුරන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ වර්ජනය අදත් (08) ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ හේතුවෙන් අද පෙරවරුවේ දුම්රිය…