නිෂ්පාදන දෝෂයක් නිසා Toyota Yaris මෝටර් රථ ආපසු කැඳවයි

ජපනයේ මෝටර් රථ සමාගම තමන් නිපදවූ Yaris වර්ගයේ මෝටර් රථ මාදිලි කිහිපයක් නිෂ්පාදන දෝෂයක් හේතුවෙන් නැවත…