සංචාරකයන් දෙදෙනෙකුට දුම්රිය සේවකයන්ගෙන් ගුටි පූජාවක්

කොළඹ සිට බදුල්ල බලා ධාවනය වූ දුම්රියක සිටි සංචාරකයින් දෙදෙනෙකුට දුම්රිය සේවකයින් පිරිසක් පහර දීමේ සිද්ධියක්…

මාස දෙකට සංචාරකයන් හාර ලක්ෂ විසි හයදාහක් ඇවිත්

2024 පෙබරවාරී මාසයේ දී ජනවාරි මාසයේ මෙන් ම, අඛණ්ඩව ලක්ෂ 2ක ඉක්ම වූ සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට…