හෙට විශේෂ නිවාඩුවක් ලැබෙන පාසල් මෙන්න

රජයේ පාසල්වලට දෙනු ලබන විශේෂ නිවාඩුවක් ලෙස සලකා හෙට (07) නිවිතිගල අධ්‍යාපන කලාපයේ පහත සඳහන් කොට්ඨාසලවල…

හෙට දිනයේත් වසා තැබෙන පාසල් මෙන්න

රත්නපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ, රත්නපුර, කුරුවිට සහ ඇහැලියගොඩ කොට්ඨාසයේ මෙන්ම, නිවිතිගල කලාපයේ ඇලපාත, අයගම කොට්ඨාසවල පාසල් හෙටත්…

අලුත් අවුරුද්දට ගමේ යන්න හෙට සිට විශේෂ බස්රථ සේවාවක්

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පණ්ඩුක ස්වර්ණහංස මහතා සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය…