රා මදින්නන්ට සහතිකයක්

මෙරට පළමුවරට තල් රා කර්මාන්තයේ යෙදෙන පුද්ගලයන් 1500කට ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලය සහ තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින්…