අද ලෝක ළමා හා වැඩිහිටි දිනයයි

ලෝක ළමා හා වැඩිහිටි දිනය අදට (ඔක්තෝබර් 01) යෙදී තිබේ. “සියල්ලට වඩා දරුවන් වටී” යන්න මෙවර…