බුද්ධික ටින්ඩර් එකට ඇවිත්

ටින්ඩ්ර් කියන්නේ සහකරුවන් හොයන යෙදුමක්‍ ය. එහි තමාට ඕනෑම ආකාරයේ සහකරුවෙකු සොයා ගත හැකිය. බුද්ධික පතිරණ…