තිරිමාන්නගේ රථය ගැටුණේ මුහුණට මුහුණ – පහකට තුවාලයි (Update)

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ළහිරු තිරිමාන්න ගමන් ගත් මෝටර් රථය අනුරාධපුරයේ, තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේ දී අද උදෑසන 7.45ට…