තැන්නේ ඤාණාන්ද හිමියෝ මිනිස් ඝාතකයෙකුට සුබ පතයි

විදේශ සංචාරය නිමවා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පැමිණෙන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉලක්ක කරගෙන සිටින බව කියන…