වසර දෙකක් තුළ නව නීති 75ක් – ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ එක වෙයි

පසුගිය වසර 02තුළ පමණක් නව නීති 75ක් සම්මත කර ගැනීමට රජය කටයුතු කළ බවත්, ඒ අනුව…