අලුත් වුණු වට්ස්ඇප් එකින් ලැබෙන අලුත්ම වාසිය

මෙටා සමාගම සතු Whatsapp යෙදවුම පරිශීලකයින්ට නව විශේෂාංගයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ තුළින් පරිශීලකයින්ට තම යහළු…