රුසියාවට ගිය සෙබළු හොයන්න ලංකාවෙන් නියෝජිත පිරිසක්

රුසියානු – යුක්‍රේන යුද්ධයට සම්බන්ධ වී සිටින හිටපු ශ්‍රී ලාංකික හමුදා සෙබළුන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ලංකාවේ…