තායි එයාර්වේස් යළිත් ලංකාවට

තායි එයාර්වේස් ගුවන් සමාගම ශ්‍රී ලංකාව සමග ගුවන් ගමන් සේවා වසර හතරකට පසුව නැවත ආරම්භ කර…