ටෙස්ලා සමාගමට අභියෝගයක් වන චීනයේ සිහින මෝටර් රථය

ලෝකයේ ප්‍රකටව සිටින ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදන සමාගමක් ලෙස චීනයේ Xiaomi සමාගම හඳුන්වන්න පුලුවන්. ඒත් ඔවුන් ලෝකයටම…