ගෝඨාව රටින් පැන්නුවේ මමයි! සෝභිත හිමියන් පිළිගනියි

මහජන අරගල මධ්‍යයේ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට රටින් පළා යන අවස්තාවේ ඊට තමා උදව් කළ බව පූජ්‍ය…