දළදා පෙරහැරට ලයිට් දෙන්න සල්ලි ඉල්ලුවාට සජිත්ට කේන්ති යයි

මහනුවර ඇසල පෙරහැර වෙනුවෙන් විදුලිය ලබාදිමට නම් රුපියල් මිලියන 13 ක තැන්පතුවක් තබන ලෙස ලංකා විදුලිබල…