ටැම්පිට විහාරයේ නායක හාමුදුරුවෝ අපවත් වෙති. ගිහි ඇඳුමෙන් සිරුර මහ මග.

තුන්පනේ පළාතේ උප ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක හා ටැම්පිට විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන් මහ මග මියගොස් ඇතිබව පොලිසිය…