හෙට ගුරු විදුහල්පති උද්ඝෝෂණයක්

හෙට (12) පස්වරු 1න් පසුව සාමාන්‍ය පෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු නතර කරන බව ලංකා ගුරු…

උපාධිධාරී ගුරුවරුන් සේවයට බඳවා ගැනීම පළාත් මට්ටමින්

නව උපාධිධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ කටයුතු සම්බන්ධව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පළාත් මට්ටමින් සිදු කරනු ඇති බව…