බදු ආදායම 93 % කින් ඉහළ යයි

2023 වසරේ මුල් මාස 06 ක කාල සීමාව තුළ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රැස්කරන ලද මුළු…