මුළු සිරුරේම පච්ච කෙටූ තායි ලඳුන් (Photos)

යන්ත්‍රා පච්ච කෙටීම සාම්ප්‍රදායික තායි චාරිත්‍රයක් වශයෙන් සැලකෙනවා. එමගින් ආරක්ෂාව, ශක්තිය සහ වාසනාව යන “මැජික් බලයන්”…