විහාරස්ථානයකට වෙඩි ප්‍රහාරයක්

අද (11) පෙරවරුවේ දඹාන කුකුළාපොත සුනුත්තර මහා විහාරස්ථානයට වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙන බවට වන පුවතක්…